21 Nov12 Bartoli
Plakat-Aktion

November 2012, Sujet 21