15 Aug12 Pereira
Plakat-Aktion

August 2012, Sujet 15